vimbook-OPL(28)

CH28 定制 Vim

选项

选项分很多种,有布尔值、数字类型和字符串形式的,不论是哪种形式都可以用 :set option? 来查询选项的值。

布尔选项有以下几种设置:

  • :set option 设置选项
  • :set nooption 关闭选项
  • :set option! 反向选项
  • :set invoption 反向选项
  • :set option& 将选项设为默认值

数字选项有以下方式:

:set option = value 给选项设置值
:set option += value 将值加到选项上
:set option -= value 将值从选项上减去
:set option ^= value 将值乘以选项
:set option& 将选项设为默认值

阅读全文 “vimbook-OPL(28)”